Statut Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie

 

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 FANTAZJA

W ŁUKOWIE

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

 • 1
 1. Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie, zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.
 2. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o treści:

Przedszkole Miejskie Nr 4

Fantazja

21-400 Łuków, os. Klimeckiego 14

NIP 825 – 177 – 85 – 28 REGON 710005427

tel./fax 25 798 32 21

 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Łukowie, oś. Klimeckiego 14.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Łuków.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie.
 • 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 2. Rozporządzeń wykonawczych do Ustawy Prawo Oświatowe, dotyczących placówek publicznych.
 3. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/167/97 z dnia 7 marca 1997 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej z dniem 1 kwietnia 1997 roku o nazwie „Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łukowie”.
 4. Niniejszego statutu.

 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie,

2) statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 • 3
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.
 • 4
 1. Przedszkole:
 • wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi i  zapewnia im bezpieczeństwo;
 • zapewnia optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju;
 • udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracuje z rodziną w wychowaniu dzieci;
 • przygotowuje do podjęcia nauki w szkole;
 • wyposaża dzieci w podstawowe umiejętności muzyczne, plastyczne i taneczne;
 • rozwija sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach;
 • przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 1. zajęcia w języku polskim;
 2. realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;
 3. udział w zajęciach religii na terenie przedszkola w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo, opartych na poniższych zasadach:
 • udział w zajęciach religii odbywa się za zgodą rodziców,
 • zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia,
 • zajęcia organizowane są dla grupy liczącej nie mniej niż 7 dzieci,
 • dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii organizuje się opiekę pedagogiczną,
 • nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez władze kościelne, związki wyznaniowe,
 • przedszkole zatrudnia nauczyciela religii na podstawie imiennego skierowania wydanego przez Biskupa diecezjalnego,
 • nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami, wcześniej ustalając z dyrektorem termin i miejsce planowanego spotkania,
 • nauczyciel religii odnotowuje odbyte spotkania w dzienniku zajęć,
 • w salach przedszkolnych może być umieszczony krzyż.
 1. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania dając dzieciom możliwość rozwoju poprzez:
 • poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata;
 • budowanie systemu wartości;
 • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej
 • organizowanie zajęć w małych zespołach;
 • stwarzanie warunków do spontanicznej i swobodnej zabawy;
 • wykonywanie prostych prac porządkowych i czynności samoobsługowych;
 • uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (np. język obcy, rytmika, itp.)
 • uczestnictwo w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną;
 • uczestnictwo w imprezach okolicznościowych i edukacyjnych;
 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej:
 • swobodna aktywność dziecka;
 • zajęcia dydaktyczne;
 • czynności samoobsługowe;
 • spacery i wycieczki;
 • imprezy okolicznościowe i uroczystości.
 1. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku niezbędne warunki do psychicznego i fizycznego rozwoju zgodnie z zapisami Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 3. Zatrudnienie osób na poszczególne stanowiska pracy określają odpowiednie akta prawne.
 4. Dzieci mają możliwość korzystania z posiłków organizowanych przez Przedszkole.
 • 5

Zadania, jakie stawia sobie przedszkole, to:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
  w poczuciu bezpieczeństwa,
 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 7. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, prezentowanie wytworów swojej pracy,
 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych

o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

 1. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 2. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury
  i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego,
 3. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • 6

Realizacja zadań przedszkola w trybie zdalnym

 1. W przypadku, gdy zajęcia stacjonarne w przedszkolu są zawieszone — zajęcia
  te realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Zawieszenie zajęć stacjonarnych może wynikać z prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności wprowadzenia stanu zawieszenia bądź ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z odrębnym przepisami) lub może być wprowadzone zarządzeniem dyrektora bądź organu prowadzącego, w szczególności z przyczyn określonych w § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. O przyczynie i przewidywanym czasie trwania zawieszenia informuje się rodziców niezwłocznie.
 3. Za zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada dyrektor, który w szczególności:

1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między dziećmi a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;

3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;

5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;

6) zapewnia każdemu dziecku lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

9) przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

10) koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być, według wyboru dyrektora realizowane:

1)    z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub (Zintegrowana Platforma Edukacyjna)

2)    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem a rodzicem,

3)    przez podejmowanie przez dzieci aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań,

 1. Decyzja o odstąpieniu od organizowania zajęć z wykorzystaniem wymienionych metod i technik może być podjęta przez dyrektora wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • 7
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku udzielana jest w Przedszkolu zgodnie
  z aktualną podstawą prawną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w Przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu, wynika
  w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, z zaburzeń zachowania lub emocji, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy
  z: rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 6. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, porad
  i konsultacji. Pomoc jest również udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 7. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
  oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem
  i informuje o tym Dyrektora Przedszkola.
 8. Dyrektor Przedszkola informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli oraz bieżącej pracy z dzieckiem.
 9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala Dyrektor Przedszkola, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji Przedszkola, odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 10. Nauczyciele lub Dyrektor Przedszkola oraz specjaliści, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka w zależności od potrzeb oraz z innymi podmiotami.
 11. W przypadku gdy dziecko było objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w Przedszkolu, nauczyciel lub Dyrektor Przedszkola, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 • 8
 1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 2. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej

w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 • 9
 1. Zadania wynikające z podstawy programowej, przedszkole realizuje poprzez:
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania  sukcesu,
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, rozwijanie wrażliwości moralnej,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczaniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i  technicznym,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania

i zachowań pro zdrowotnych,

 • tworzenie warunków do działania w szkole lub w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze poprzez:
 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
 • uzgodnienie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań,
 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.
 • 10

1.Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy  dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
  w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa; zarówno pod względem fizycznym,
  jak i psychicznym,
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

2.Przedszkole w swoich oddziaływaniach bierze pod uwagę:

 • wzajemne zrozumienie i dostosowanie dziecka do oczekiwań szkoły,
 • tworzenie szans zdobywania umiejętności (intelektualnych, społecznych), ułatwiających adaptację szkolną.
 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeśli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna lub dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to czy:

1) rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,

2) istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli – specjalistów.

 

 

Rozdział 3

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

 • 11
 1.  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola
  nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej,
  w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie  przedszkolne. Obowiązek
  ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 6.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 7. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka,
  o spełnianiu przez dziecko obowiązku oraz o zmianie w tym zakresie.
 8. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela i woźnej przydzielonej do danego oddziału.
 • 12
  1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka złożony wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Zasady rekrutacji do przedszkola określone są w regulaminie rekrutacji opracowanym zgodnie
   z przepisami prawa.
 • 13
 1. Dzieci w czasie zajęć w przedszkolu oraz w trakcie pobytu poza terenem placówki mają stałą opiekę ze strony nauczyciela i personelu pomocniczego.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć przedszkolnych odpowiedzialny jest nauczyciel danego oddziału według harmonogramu zajęć.
 3. Do zadań przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z dziećmi należy:
  • równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
  • różnorodność zajęć w ciągu dnia,
  • codzienne przebywanie na świeżym powietrzu pod opieką nauczycielki z uwzględnieniem warunków atmosferycznych,
  • zapewnienie właściwego oświetlenia, wentylacji, ogrzewania oraz powierzchni użytkowej,
  • dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci.
 4. Zasady sprawowania opieki w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

1) Przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun grupy 15 dzieci. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku dzieci i innych potrzeb.

2) Przy wyjściu (wyjeździe) z dziećmi poza miejscowość, która jest siedzibą przedszkola powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 dzieci.

3) Przy wyjściu (wyjeździe) z dziećmi poza miejscowość, która jest siedzibą przedszkola wymagana jest zgoda rodziców.

4) W wycieczkach nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których są przeciwwskazania lekarskie.

5) Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu do punktu docelowego.

6) Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

7) Urządzania dla dzieci ślizgawek i lodowisk na rzekach, jeziorach jest zabronione.

8) Wymagania dotyczące organizacji wycieczek i imprez ustala Regulamin wycieczek i imprez organizowanych w Przedszkolu Miejskim Nr4 Fantazja w Łukowie.

 • 14
 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, opiekunów prawnych
  czy też upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka, a więc taką, która może przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo.
 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub osoby dorosłe przez nich upoważnione stosownym pisemnym oświadczeniem złożonym u dyrektora lub nauczyciela na początku roku szkolnego.
 2. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola.
  Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej
  i przekazanie go osobiście dyrektorowi lub nauczycielowi z oddziału, do którego dziecko uczęszcza.
 3. Rodzice mogą pisemnie (według określonego wzoru) upoważnić osobę powyżej 16 roku życia do odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Rodzice w wyjątkowej sytuacji mogą telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią. Rodzic zobowiązany jest przekazać informacje na temat danych osobowych osoby upoważnionej oraz numer dowodu tożsamości, którym się ona legitymuje. Wydanie dziecka odbywa się jedynie po kontrolnym telefonie nauczyciela do rodzica.
 5. Upoważnienie do odbioru dziecka może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 6. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą pozostawienia go przez rodziców pod opieką nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni, aż do momentu odbioru przez rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby przez niego upoważnione. Z chwilą odebrania dziecka od nauczyciela z grupy odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic (prawny opiekun) lub osoba przez niego upoważniona. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawianych po odbiorze od nauczyciela bez opieki w szatni, holu lub innych miejscach ogólnego pobytu
  w placówce.
 7. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w przedszkolu
  oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
 8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).
 9. O każdej odmowie wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola.
  W takie sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie możliwe czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 10. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z czasem pracy przedszkola określonym w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny oraz zgodnie z zapisem w karcie zapisu dziecka do przedszkola.
 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do wyznaczonej godziny, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie oraz podejmuje próby poinformowania innych członków rodziny, jeśli dysponuje ich telefonami.
 12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę (do godz. 18.00).
 13. Po upływie jednej godziny od czasu zamknięcia przedszkola (o godzinie 18.00) nauczyciel powiadamia telefonicznie komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami lub innymi członkami rodziny albo fakcie nieodebrania dziecka z przedszkola, mimo telefonicznego zawiadomienia rodziców/prawnych opiekunów lub innych członków rodziny.
 14. Nauczyciel nie może samodzielnie zaprowadzić dziecka do jego domu ani też zabrać dziecka
  do własnego domu.
 15. Prośba jednego z rodziców, prawnych opiekunów dotycząca niemożności odbierania dziecka
  z przedszkola  przez  jednego rodzica, opiekuna prawnego  może być uwzględniona przez dyrektora i nauczyciela tylko w przypadku, gdy ww. rodzic, prawny opiekun przedstawi dokumenty wydane przez sąd pozwalające stwierdzić ograniczenie, odebranie władzy rodzicielskiej lub postanowienie wyznaczające kontakty z dzieckiem.

 

 • 15

Formy współdziałania z rodzicami:

 1. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez:
 • kontakty indywidualne z rodzicami,
 • zebrania ogólne i grupowe,
 • zajęcia otwarte,
 • konsultacje,
 1. Zamieszczanie bieżących informacji na tablicy informacyjnej, m.in.:
 • regulamin przedszkola
 • misję przedszkola
 • jadłospis
 • informacje grupowe
 1. Godziny dostępności nauczycieli i nauczycieli specjalistów dla rodziców jedna godzina w tygodniu
 2. Galeria prac
 3. Inne wg ustaleń w poszczególnych grupach.
 • 16
 1. Harmonogram spotkań z rodzicami:
 • Zebrania ogólne – 1 raz w roku,
 • Zebrania grupowe – 2 razy w roku lub wg potrzeb,
 • Zajęcia otwarte – minimum 2 razy w roku,
 • Inne formy współdziałania – w zależności od potrzeb.
 1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 • 17

1.Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – dydaktycznej,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów oraz problemów edukacyjnych dziecka,
 • uzyskaniu informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, które pomogą m.in. ustalić przyczyny trudności wychowawczych oraz prawidłowo wybrać metody udzielenia dziecku pomocy,
 • udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (według kalendarza imprez i uroczystości),
 • konsultacji indywidualnych z wychowawcą,
 • wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, dotyczących funkcjonowania rodziców
w przedszkolu,

3) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5)  zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

7) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, szczególnie w przypadku zatruć pokarmowych i chorób zakaźnych,

8)  uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych,

9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

Rozdział 4

Prawa i obowiązki dzieci

 • 18
 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie

 z zasadami higieny pracy umysłowej;

 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania jego godności osobistej;
 • poszanowania własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby;
 • indywidualnego nauczania w określonych przypadkach;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
 • spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;
 • indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;
 • możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;
 • zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.

 

 • 19
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania    podstawowych norm społecznych i etycznych;

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 • 20

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
 • Zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 1 okresu płatności;
 • 3 krotne spóźnianie się z odpłatnością za Przedszkole ( po 15 dniu miesiąca);
 • Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka

w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;

 • Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych;
 • Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu
  i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:
 1. indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
 2. konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
 3. konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
 4. rozmowy z dyrektorem;
 5. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 6. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:
 • upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora;
 • wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu
  za potwierdzeniem odbioru;
 • wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;
 • ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami;
 • zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS, PPP…);
 • przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów
  1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;
 • podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;
 • skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 1. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania
  do Lubelskiego Kuratora Oświaty.
 2. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola.

 

Rozdział 5

Organy przedszkola i ich kompetencje

 • 21

 Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.

 • 22
 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor przedszkola w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi
oraz administracji,

3)  sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

11) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.

12) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 1. Dyrektor przedszkolamoże, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

        1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

        2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym  pracownikom przedszkola;

        3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach   odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkolaw wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców,
          Radą pedagogiczną, rodzicami.
 2. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych, m.in.:

1) wykonuje uchwały Rady Miasta w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 • 23
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Rady Miasta o odwołanie z funkcji dyrektora.
 3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • 24
 1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współpracujących z dyrektorem przedszkola w zakresie doskonalenia organizacji pracy przedszkola, prezentowania opinii rodziców we wszystkich sprawach przedszkola, zaznajamianie rodziców z wymogami przedszkola oraz pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do udziału w świadczeniu pomocy materialnej przedszkolu.
 2. Rada rodziców prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.
 3. Regulamin działalności Rady Rodziców uchwalają jej członkowie.
 4. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 5. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
 • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym.
 • Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 • Przedstawianie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej opinii rodziców dotyczących wszystkich istotnych dla społeczności przedszkolnej spraw.
 • Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla przedszkola.
 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 3. Rada Rodziców składa się z co najmniej dwóch przedstawicieli z każdej grupy, wybrani w tajnym głosowaniu.
 • 25
 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Dyrektor przekazuje informacje, zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki, Kuratora Oświaty w Lublinie, uchwały Rady Miasta Łuków na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski na zebraniach plenarnych i
 4. Rada Rodziców, rodzice współdziałają z dyrektorem i Radą Pedagogiczną.
 5. Zaistniałe spory rozwiązuje dyrektor przedszkola w ramach swoich kompetencji i przepisów prawa.
 6. W przypadku sporu organu i dyrektora powołuje się komisję do spraw spornych, składającą się po jednym przedstawicielu z poszczególnych organów.
 7. Decyzje dyrektora oraz powołanej przez niego komisji do spraw spornych są ostateczne.

Rozdział 6

Organizacja przedszkola

 • 26
 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole, pod warunkiem zapewnienia finansowania przez samorząd.

 • 27
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział dziecięcy opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy danego oddziału.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności w miarę możliwości organizacyjnych, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
  w przedszkolu.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
 5. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być wyższa lub niższa od określonej w ust.4.
 6. Liczba oddziałów uzależniona jest od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki i może ulegać zmianie.
 7. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 8. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 9. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • 28
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze
  i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. Czas trwania zajęć w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
  i wynosi:
  • z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 4. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje
  się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
  • Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i ich adresy zamieszkania.
  • W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci w danym dniu oraz tematy prowadzonych przez nauczyciela zabaw i zajęć.
  • Prowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
 6. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 • 29
 1. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1) rytmika

2) język angielski

 1. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się w sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,

3) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 1. Możliwe jest prowadzenie, na wniosek rodziców, innych zajęć dodatkowych, których organizacja
  i finansowanie jest uzależnione od przepisów prawa określających tego typu działania.

 

 

 

 • 30
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
 • 31
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola.
 3. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
 4. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

 1. Organizacja i prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 32
 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Miasta wraz ze sposobem jej wykonania:

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej,

3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek):

4) Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków zostaje ustalona przez dyrektora na podstawie kalkulacji kosztów produktów spożywczych

 1. a) 100% w przypadku korzystania z 3 posiłków dziennie ( kwota pełna);
 2. b) 50% pełnej kwoty w przypadku korzystania z obiadu ( dwa dania);
 3. c) 80% pełnej kwoty w przypadku korzystania z obiadu ( dwa dania) i śniadania lub podwieczorku.
 4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15 dnia każdego miesiąca.
 5. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko sześcioletnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczającą poza przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1,14 zł.
 7. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.
 8. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada we wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola lub w karcie kontynuacji.
 9. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany
  z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 10. Opłaty, o których mowa powyżej, uiszcza rodzic ( prawny opiekun) lub częściowo MOPS (koszty żywienia) do 15 – tego każdego miesiąca na konto jednostki lub u intendenta.
 11. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola naliczane są odsetki ustawowe.
 12. W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego.
 13. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę przedszkole zwraca w terminie do 30 dni.
 14. Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatności za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku. Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole.
 15. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustalają odrębne przepisy.
 • 33
 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 6 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) zaplecze sanitarne,

4) plac zabaw.

 1. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie ww. pomieszczeń jest dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
 2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 • 34
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga woźna.
 4. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełnią nauczyciel i pomoc nauczyciela.
 5. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi towarzyszy woźna.
 6. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym w przedszkolu regulaminem wycieczek.
 • 35
 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 • 36
 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty
  i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 • 37

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. tworzenie sytuacji edukacyjnych wspierających indywidualny rozwój dziecka i osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,
 6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 7. planowanie własnego rozwoju zawodowego; systematyczne podnoszenie, swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 10. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
 11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, w tym:
 • prowadzenie dziennika zajęć, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym i potwierdza go podpisem,
 • do dziennika zajęć wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsce urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje obecności dzieci na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych,
 • opracowywanie miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
 1. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 2. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 3. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym
  lub rekreacyjno-sportowym,
 4. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki,
 5. przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
 6. znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 7. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
 8. współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,
 9. przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
 10. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z rodzicami

w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2)  ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

3) włączenia ich w działalność przedszkola,

 1. prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
 2. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
 3. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
 4. udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
 5. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 • 38
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierować się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  i innymi specjalistycznymi.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego
i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka i sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

 1. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian
w statucie.

 • 39
 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

 1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie
  i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) rozmowę z rodzicem i dzieckiem,

2) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną, m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łukowie

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie

 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci, nauczyciele informują rodziców  o aktualnym poziomie rozwoju i propozycji działań wspomagających,

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują
o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

 • 40
 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do zadań pedagoga w przedszkolu należy:
 • udzielanie porad dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, Sądem Rodzinnym, Zespołem Kuratorskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • udzielanie na wniosek nauczycieli i rodziców– indywidualnej pomocy dzieciom,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w przedszkolu,
 • współudział w opracowywaniu dokumentów przedszkolnych,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci, przyczyn trudności i niepowodzeń oraz trudności wychowawczych poprzez:
  1. obserwację,
  2. rozmowy indywidualne,
  3. uczestnictwo w naradach,
  4. diagnozę środowiskowa dziecka,
 • prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
 • udzielanie porad i pomocy dzieciom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych,
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego,
 • wnioskowanie o kierowanie spraw dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich instytucji,
 • wnioskowanie o skierowanie uczniów do placówek opiekuńczych, rodzin zastępczych, jeśli będzie taka konieczność,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji placówki.”
 1. Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:
  • współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu wspierających dzieci,  a także z rodzicami oraz dziećmi.
  • diagnozować  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
  • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych,
  • wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron
  • planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego dziecka,
  • ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja).
  • uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach współpracy z różnymi instytucjami,
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem,
  • wykonywanie innych poleceń dyrektora  wynikających z potrzeb przedszkola
 2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
   w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,
  • monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci,
  • prowadzenie zajęć instruktażowych dla nauczycieli przedszkola,
  • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców
   i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
  • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
   w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
  • tworzenie programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem,
  • dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem,
  • uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach współpracy z różnymi instytucjami,
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem,
  • wykonywanie innych poleceń dyrektora  wynikających z potrzeb przedszkola.
 3. Do zadań terapeuty pedagogicznego w przedszkolu należy w szczególności:
  • pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń przedszkolnych,
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci,
  • prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy terapeutycznej,
  • stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka;
  • korygowanie nieprawidłowości procesów i funkcji percepcyjno-motorycznych;
  • ścisła współpraca z rodzicami i nauczycielami
  • dążenie do wszechstronnego rozwoju jego zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.
 4. Nauczyciel wspomagający zobowiązany jest:
 • prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz realizować wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,
 • prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
 • uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programach realizowanych przez nauczycieli i specjalistów.
 • udzielać pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia,
 • wspierać dziecko w bieżącej pracy podczas zajęć adekwatnie do jego potrzeb,
 • prowadzić zajęcia rewalidacyjne i/lub specjalistyczne,
 • realizowania czynności opiekuńczych,
 • dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
 • informowania nauczycieli o postępach i trudnościach dziecka w toku zajęć,
 • udzielać pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych,
 • do udziału w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem,
 • współpracować z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć,
 • pomagać w dostosowaniu wymagań odpowiednio do potrzeb dziecka,
 • przygotować materiały i pomoce do zajęć,
 • brać udział w spotkaniach z rodzicami, informować  ich o postępach dziecka, udzielać instruktażu do pracy w domu,
 • dbać o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczyć się o estetykę pomieszczeń,
 • eliminować przyczyny niepowodzeń dzieci.
 • prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizowania innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 1. Nauczyciel wspomagający bierze odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.
 • 41
 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:

1) główny księgowy,

2) referent

4)  intendent

5) szef kuchni

6) kucharz

7) konserwator

9) pomoc nauczyciela

10) starsza woźna

11) woźna

 • 42
 1. Obowiązki głównej księgowej:

1) Obsługa finansowo-księgowa i realizacja budżetu przedszkola.

2) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych i dokonywanie ich analizy.

3) Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

4) Opracowywanie projektu budżetu – kalkulacja płac i paragrafów rzeczowych.

5) Bieżąca analiza wykonania budżetu.

6) Dokonywanie zmian w budżecie w ramach posiadanych uprawnień i środków finansowych.

7) Opracowanie projektu dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej i jego realizacja.

8) Sporządzanie planu wpływów i wydatków środka specjalnego.

9) Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług.

10) Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości.

11) Należyte przechowywanie dokumentów księgowych oraz sprawozdań budżetowych.

12) Czuwanie nad skuteczną ochroną mienia i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych

za to mienie.

13) Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów- wydawanie środków pieniężnych, wydatków celowych, obroty pieniężne na rachunkach bankowych, prawidłowa ewidencja środków trwałych i materiałów (na zasadach określonych w art.35 ustawy o finansach publicznych.)

14) Wstępna kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów dotyczących wykonania budżetu.

15) Organizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości budżetowej systemu dokumentacji i ewidencji wykonania budżetu i mienia pozostającego w dyspozycji przedszkola.

16) Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę środkami trwałymi,   materiałami i środkami żywności, nadzór nad prowadzeniem ewidencji pomocniczych i wystawieniem dokumentów obrotu składnikami majątku przedszkola.

 17) Nadzór nad gospodarką pieniężną.

 18) Zgłaszanie do dyrektora wniosków o wprowadzenie usprawnień i zmian organizacyjnych w zakresie ewidencji rachunkowych gospodarki finansowej.

19)Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, pozostających związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie w razie potrzeby innych poleceń księgowego, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 1. Upoważnienie do podpisywania pism wyszczególnionych w pkt. 1
 2. Pracownik ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem i terminem wykonywanie zadań wynikających z niniejszym zakresem obowiązków, przestrzeganie przepisów oraz zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
 • 43

Obowiązki referenta:

 1. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej i materiałowej przedszkola.
 2. W zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej odpowiada za:
 • prowadzenie zaopatrzenia placówki w materiały kancelaryjno – biurowe, druki ścisłego zarachowania oraz artykuły gospodarcze,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i dekretowanie pism i dokumentów przychodzących pocztą elektroniczną – zgodnie z Instrukcją kancelaryjną,
 • bieżące śledzenie  przepisów  prawa  dotyczących  przedszkola,
 • udzielanie niezbędnych  informacji rodzicom,
 • posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z urządzeń biurowych: telefaksu, centralki telefonicznej, kserokopiarki, niszczarki, itp.,
 • posługiwanie się sprzętem komputerowym w codziennej pracy. Stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania zadania. Wykorzystywanie programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, oraz programów specjalistycznych,
 • zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać odpowiednią wiedzę ,
 • doraźna obsługa biurowa przedszkola,
 • wykonywanie innych poleceń i czynności, wynikających z potrzeb przedszkola i związanych 

z organizacją pracy przedszkola,  zleconych  przez dyrektora przedszkola.                

 1. Wykonywanie prac związanych z obsługą kancelaryjno-biurową w zakresie:

1) spraw osobowych pracowników,

2) umów o pracę, angaży, zwolnień, przegrupowań, rent i emerytur,

3) prowadzenie dokumentacji związanych z funduszem świadczeń socjalnych,

4) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników,

5) prowadzenie ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników, zgodne pod względem formalnym i rachunkowym sporządzanie i prowadzenie list płac i kart wynagrodzeń pracowników przedszkola,

6) wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracowników,

7) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, związanych z wynagradzaniem pracowników przedszkola,

8) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy i zleconych przez dyrektora.

 1. W zakresie nieprawidłowego prowadzenia obsługi kancelaryjno-biurowej i materiałowej przedszkola ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.
 • 44

Obowiązki  intendenta:

 1. Intendent jest odpowiedzialny przed dyrektorem placówki za sumienne i rzetelne wykonywanie nałożonych obowiązków.
 2. Bezpośrednim przełożonym intendenta jest dyrektor przedszkola.
 3. Obowiązki ogólne starszego intendenta:

1)współpracuje z dyrektorem, głównym księgowym, pracownikami pedagogicznymi i pracownikami obsługi, dbając o utrzymanie należytej dyscypliny pracy.

2) jest bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi.

3) zachowując się taktownie wobec przełożonych, dzieci i interesantów oraz postępując zgodnie z wymaganiami karalności służbowej, unika w swej pracy wszystkiego, co mogłoby obniżać poszanowanie, jakim winien się cieszyć jako pracownik.

 1. Obowiązki szczegółowe
  • W zakresie kierowania żywieniem starszy intendent odpowiada za:
 2. sprawowanie fachowego nadzoru nad sporządzaniem posiłków i ich prawidłowym wydawaniem, dbanie o ich kaloryczność zgodną z normami żywienia zbiorowego dzieci,  w związku z tym nadzorowanie pracy bloku żywieniowego i woźnych oddziałowych,
 3. dbałość o należyte i zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych,
 4. dopilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej,
 5. sporządzanie jadłospisów na okres 10 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. prowadzenie działalności przedszkola w zakresie bezpieczeństwa zdrowotności żywności
  i żywienia, zgodnie z wymogami organu nadzoru sanitarnego,
 7. sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych we wszystkich etapach produkcji
  i obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci i pracowników,
 9. traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków.
  • W zakresie nieprawidłowego kierowania żywieniem ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.
  • Prowadzenie gospodarki pieniężnej, pełnienie funkcji kasjera. W zakresie gospodarki pieniężnej odpowiada za:
 10. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów, do wysokości pogotowia kasowego,
 11. dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, przejrzane  pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym   oraz zatwierdzone do wypłaty,
 12. przygotowywanie czeków gotówkowych,
 13. dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące,
 14. przestrzeganie ustalonej wysokości pogotowia kasowego,
 15. odprowadzanie przyjętych sum do banku w czasie określonym instrukcją kasową,
 16. regularne obieranie wyciągów bankowych oraz oddawanie przelewów bankowych,
 17. sporządzanie raportów kasowych ujmujących wszystkie wpływy i wypłaty oraz przekazywanie ich nie później niż następnego dnia,
 18. prowadzenie ewidencji dzieci i naliczanie odpłatności za przedszkole,
 19. egzekwowanie od rodziców wpłat za przedszkole w określonej i zatwierdzonej wysokości,
 20. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora i głównego księgowego o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.
  • W zakresie pełnienia funkcji kasjera ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną za straty powstałe z jego winy a w szczególności powstałe z tytułu :
 21. nieprzestrzegania zasad gospodarki kasowej,
 22. dokonywania wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonych  na właściwych dowodach rozchodowych,
 23. nienależytego zabezpieczenia i przechowywania gotówki,
 24. wypłacenia gotówki na podstawie nie zatwierdzonych dowodów do wypłaty,
 25. nienależytego zabezpieczenia przed kradzieżą, nieprzestrzegania warunków ppoż.
 26. utraty prawa wniesienia pretensji do dostawców, niedostatecznych oględzin lub wybrakowanych towarów.
 • 45
 1. Bezpośrednim przełożonym szefa kuchni jest starszy intendent.
 2. Szef kuchni obowiązana jest do wykonywania swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola.
 3. Szef kuchni ściśle współpracuje z pomocą kucharki i starszym intendentem.
 4. Obowiązki szefa kuchni:

1) Szef kuchni właściwie organizuje pracę personelu kuchennego.

2) Dba o przestrzeganie zasad BHP oraz właściwe wykorzystanie sprzętu kuchennego.

3) Szef kuchni uczestniczy  w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków.

4) Szef kuchni sporządza posiłki zgodnie z wymogami racjonalnego  żywienia

 1. porcjuje posiłki,
 2. dba o najwyższą jakość, smak i estetykę wydawanych posiłków,
 3. dba o zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowana wartością,
 4. wydaje posiłki o wyznaczonych godzinach.

5) Szef kuchni pobiera produkty spożywcze z magazynu żywnościowego w ilościach przewidzianych recepturą

 1. zabezpiecza je przed przerobieniem,
 2. kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych.

6) Szef kuchni dba o utrzymanie porządku i przestrzega higieny osobistej.

7) Szef kuchni dba o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny.

8) Szef kuchni natychmiast zgłasza starszemu intendentowi przedszkola powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie zdrowia lub życia.

9) Szef kuchni może uczestniczyć w zakupach wyposażenia kuchni.

10) Szef kuchni codziennie pobiera próby żywieniowe i właściwie je przechowuje.

11) Stosuje normy i zasady zawarte w przedszkolnych księgach HACCP

12) Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola wpływające na  podniesienie jakości jego pracy.

 1. Szef kuchni odpowiada za :

1) Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków.

2) Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu.

3) Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia.

4) Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi.

5) Zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością.

6) Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

7) Wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych (korytarz).

8) Wzorową czystość sprzętów i naczyń kuchennych oraz odzieży ochronnej. 

9)Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.

 • 46

1.Obowiązki kucharza:

 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków
 • obróbka wstępna warzyw , owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie , czyszczenie)
 • rozdrabnianie warzyw , owoców i innych surowców
 • przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki
 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków
 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych
 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie , obiad , podwieczorek) i wydawanie ich
  o wyznaczonych godzinach
 • oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem
 • przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni
 • utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy , przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych , BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy
 • mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego
 • sprzątanie kuchni , obieralni i innych pomieszczeń kuchennych, pranie fartuchów i ścierek
 • doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności
 • pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni
 • odpowiedzialność materialna za sprzęt i naczynia znajdujące się w kuchni
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora , intendenta i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola oraz bieżących potrzeb.
 1. Dbałość o higienę i bezpieczeństwo pracy w kuchni:
 • wzorowa czystość w kuchni i pomieszczeniach kuchennych , sprzętów , naczyń oraz odzieży ochronnej
 • niedopuszczanie do gromadzenia resztek żywności na bufetach , półkach , w szafkach , nie pozostawianie brudnych ścierek , fartuchów , sprzętu
 • niedopuszczanie do pojawiania się gryzoni
 • zabezpieczenie pomieszczeń kuchennych przed robactwem
 • użytkowanie i zabezpieczanie maszyn i sprzętów zgodnie z instrukcją obsługi
 • organoleptyczne badanie artykułów przyjmowanych do produkcji
 • wykonywanie wszelkich prac kuchennych zgodnie z zasadami higieny – zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • przechowywanie artykułów zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • przestrzeganie , zgodnie z przepisami , czasu przechowywania produktów spożywczych
 • codzienne , bezpośrednio po zakończeniu pracy , dokładne sprzątanie i wietrzenie kuchni i pomieszczeń kuchennych
 • skrupulatne przestrzeganie higieny osobistej
 • noszenie odzieży roboczej i ochronnej , zgodnie z wymogami higienicznymi
 • przechowywanie odzieży zgodnie z normami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
 • wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • odpowiednie przechowywanie i używanie produktów chemicznych , pobranych do utrzymania czystości , oszczędne gospodarowanie nimi
 • natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub intendentce powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia
 • w czasie remontów – usuwanie mebli i sprzętu oraz właściwe jego zabezpieczenie , przygotowanie pomieszczeń do remontów i odnowienia
 • sprzątanie pomieszczeń po remoncie , ustawianie sprzętów i umeblowania
 • 47

Zakres czynności i odpowiedzialność konserwatora w przedszkolu:

 • utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy,
 • odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze i dokumenty,
 • dokonywanie wszelkich prac remontowo-malarskich w budynku i na terenie należącym do przedszkola,
 • dostarczanie i przynoszenie pism z/do urzędów oraz innych jednostek,
 • pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów niezbędnych do normalnego funkcjonowania przedszkola,
 • pomoc związana z rozładunkiem towarów dostarczanych do przedszkola, ich przenoszeniem i transportowaniem do miejsc przechowywania,
 • wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe,
 • zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia,
 • utrzymywanie w należytym porządku terenów zieleni, tj. koszenie trawy, podlewanie trawników i kwietników, czyszczenie ciągów komunikacyjnych z trawy i chwastów, omiatanie ich i wynoszenie śmieci ze śmietniczek zewnętrznych,
 • utrzymanie w czystości tarasu, śmietnika i innych pomieszczeń gospodarczych,
 • oprócz czynności codziennych konserwator ma obowiązek pracować w okresie przerwy wakacyjnej według harmonogramu ustalonego przez dyrektora przedszkola oraz przygotować pomieszczenia do remontów ( m.in. usuwanie sprzętów i umeblowania, należyte ich zabezpieczenie, ustawianie sprzętów po remoncie),
 • czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy:
 1. dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętów, zabawek, urządzeń,
 2. dokonywanie drobnych remontów, napraw i malowania przedszkola,
 3. zgłaszanie dyrektorowi poważnych usterek,
 4. podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji technicznych,
 5. alarmowanie odpowiednich służb ( pogotowia , policji, straży miejskiej ) oraz dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,
 6. zgłaszanie dyrektorowi nieprawidłowości,
 • dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy:
 1. codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą,
 2. zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,
 3. zakaz wprowadzania na teren przedszkola osób postronnych
 • dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:
 1. sprawdzenie kurków wodociągowych i instalacji elektrycznej,
 2. postępowanie zgodnie z instrukcją dotyczącą osób zamykających lub otwierających przedszkole,
 • inne czynności wynikające z potrzeb przedszkola, zlecone przez dyrektora przedszkola lub upoważnionego pracownika.”
 • 48

Obowiązki pomocy nauczyciela:

 1. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia przedszkola a w szczególności:

1)czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:

 1. pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w klasie i w szatni,
 2. pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
 3. czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,
 4. czuwanie nad należytym spożywanie posiłków przez dzieci,
 5. przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci,
 6. opieka nad dziećmi w klasie,
 7. pomoc nauczycielce podczas zajęć ,
 8. czuwanie nad należytą higieną dzieci,
 9. pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,
 10. pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia rodzica,
 11. usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci . Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe , zgłaszanie dyrektorowi przedszkola,
 12. otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola,
 13. czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących,
 14. czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu
 15. Oprócz czynności codziennych pomoc nauczyciela ma obowiązek:

1) pracować w okresie przerwy wakacyjnej według harmonogramu ustalonego przez dyrektora przedszkola

2) współpracować z nauczycielkami grup nad podnoszeniem estetyki pomieszczeń przedszkola,

3) współpracować z nauczycielkami grupy i woźną w czasie remontów

 1. Wykonywanie innych czynności zleconych przez nauczyciela i dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 • 49

Obowiązki starszej woźnej:

1.Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej, a przede wszystkim:

1) wietrzenie sali i innych pomieszczeń, czyszczenie i froterowanie podłogi, opróżnianie koszy na śmieci; 

2) wycieranie kurzu wilgotną szmatką;

3) pielęgnowanie  roślin doniczkowych (podlewanie, mycie i przesadzanie);

 1. Utrzymywanie w bieżącej czystości:

1) urządzeń sanitarno-higienicznych,

2) podłóg i posadzek, wykładzin, chodników i dywanów (przynajmniej jeden raz w roku trzepać dywany i chodniki),

3) glazury,

4) drzwi i okien,

6) sprzętów,   mebli  i  zabawek,

7) firan i zasłon (zdejmowanie i zawieszanie firan i zasłon);

3.Wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania pomieszczeń    i sprzętu;

 1. znajomość instrukcji obsługi maszyn na stanowisku pracy;
 2. po skończonej pracy zamykanie okien i drzwi, wyłączanie urządzeń elektrycznych z sieci, gaszenie świateł z wyjątkiem oświetlenia nocnego;
 3. współdziałanie w organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupie w zakresie:
  • organizowania żywienia poprzez ustawianie talerzy, łyżek itd;
  • roznoszenia posiłków, sprzątania i zmywania po posiłkach;
  • organizowania odpoczynku poobiedniego dzieci przez rozłożenie i złożenie leżaków i pościeli, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci.
  • współpraca z pracownikami kuchni w celu zapewnienia dzieciom specjalnej troski zaleconych potraw (np. dzieciom z dietą bezglutenową);
  • usuwanie w czasie przeprowadzania remontów sal i innych pomieszczeń, sprzętu, mebli oraz należyte ich zabezpieczanie;
  • przestrzeganie ustalonych przez dyrektora przedszkola ilości i terminów zużycia otrzymanych narzędzi pracy oraz materiałów służących do utrzymywania czystości.
  • odpowiedzialność za szatnię podczas pełnienia w niej dyżurów, czuwanie, aby dzieci wychodziły z przedszkola tylko pod opieką rodziców lub osób przez nich upoważnionych;
  • zgłaszanie dyrektorowi lub specjaliście do odpisu zniszczonego sprzętu, urządzeń i potłuczonych naczyń;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola.
  • czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:
 • pomoc nauczycielce w  ubieraniu  i  rozbieraniu  się dzieci w sali i  w  szatni
 • pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek
 • czuwanie nad wypoczynkiem dzieci
 • czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci
 • chwilowa opieka nad dziećmi podczas nieobecności nauczycielki w sali , uzasadniona potrzebami fizjologicznymi lub innymi uzasadnionymi  nieobecnościami
 • pomoc nauczycielce podczas zajęć , po uprzednim zgłoszeniu przez nią potrzeby pomocy
 • pomoc nauczycielce w czuwaniu nad należytą higieną dzieci
 • pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience
 • pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia rodzica
 • usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci, jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe zgłaszanie dyrektorowi przedszkola
 • otoczenie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących podczas pełnienia dyżurów w szatni
 • 50
 1. Wszyscy pracownicy odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do znajomości i przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż.
 3. Dyrektor przedszkola przydziela szczegółowy zakres czynności na danym stanowisku pracy.
 4. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli regulują odrębne przepisy.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 • 51
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy.
 • 52
 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 2. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje ujednolicony tekst statutu.
 3. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja
  w Łukowie z dnia 1 grudnia 2017 roku.

 

 

 

Dodaj komentarz