REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 

 1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie, jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi, wyłącznie dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
 2. Po godzinach pracy Przedszkola – 17.00 oraz w dni wolne od pracy plac zabaw jest zamknięty.
 3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Zabrania się na terenie placu zabaw:

– przebywania osobom nieupoważnionym,

– niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

– zaśmiecania terenu,

– niszczenia zieleni,

– jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

– wprowadzania zwierząt,

– palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych.

 

 1. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz innych używek.

 

Osoby dorosłe mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie jako opiekunowie osób małoletnich za zgodą Dyrektora przedszkola.

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU !!!

Numery alarmowe:

Numer alarmowy 112                                         Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999                                  Policja 997

 

Załącznik do Zarządzenia nr 24/2018

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie

z dnia 30.10.2018 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

w Przedszkolu Miejskim nr Fantazja  w Łukowie

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

 

 • 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 Fantazja w Łukowie.

 

 • 2. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie.

 

 • 3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 

 • 4. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

 

 • 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
 • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
 • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,
 • zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 

 • 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia i uszkadzania roślinności,
 • dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
 • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 • przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

 

 • 7. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

 

 • 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie.

 

 • 9. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się dozorcy zatrudnionemu w przedszkolu.

 

 • 10. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków dozorcy zatrudnionego w przedszkolu.

 

 • 11. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola i po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie.

 

 • 12. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

 

 • 13. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

 

 • 14. Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie.

 

 • 15. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie placu zabaw i na stronie internetowej przedszkola.

 

 • 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zabrania się przebywania na placu przedszkolnym osób do tego nie upoważnionych.

 

 

Łuków, dn. 30.10.2018 r.