Opłata z przedszkole

 

 

W związku z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz maksymalnej wysokości opłaty, po waloryzacji ( M. P. z 2022 r. poz. 613) Rada Ministra uchwala, co następuje:

  1. Przedszkole publiczne i odziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Miasto Łuków zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
  2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania z nauczania, wychowania i opieki przekraczający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,14zł
  3. Rodzice dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący.
  4. Zwalnia się z opłaty określonej w 2 ust. 1 dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu

Ilość godzin przekraczających realizację podstawy programowej

Miesięczna opłata w zł grudzień 2022 r.

(21 dni) w zł

6 godzin

1 godzina

23,94

7 godzin

2 godziny

47,88

8 godzin

3 godziny

71,82

9 godzin

4 godziny

95,76

10 godzin

11 godzin

              5 godzin

              6 godzin

119,70

143,64

 

  1. Koszty wyżywienia zgodnie z obowiązującą stawką ustaloną w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia         1 grudnia 2022 r.

 

Dodaj komentarz