Zasady organizacji pracy w okresie wakacji 2024 roku dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków

 

Zasady organizacji pracy w okresie wakacji 2024 roku dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków

 

 • 1.1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Mieście Łuków funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną, umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.
 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pracują w okresie wakacyjnym według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący na podstawie złożonych wniosków dyrektorów przedszkoli.
 • 2.1. Dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podają do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz pracujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka oraz terminy składania wniosków.
 • 3.1. W okresie wakacji przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków
  w bieżącym roku szkolnym.
 1. Okres wakacyjny nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym.
 2. Z zajęć w okresie wakacyjnym w pierwszej kolejności będą korzystać dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje i nie korzysta  w tym czasie z urlopu wypoczynkowego  lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.
 3. Liczebność grupy  przedszkolnej jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
 4. W okresie wakacyjnym przedszkole dyżurujące zapewnia dzieciom jedynie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z możliwością pracy w grupach mieszanych.
 5. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.
 • 4.1. Warunkiem przyjęcia dziecka na okres wakacyjny do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do  27 maja 2024 roku.
 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej w terminie od 16.05.2024 r. do 27.05.2024 r.
 2. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci wraz z wnioskami i przekazuje je dyrektorowi pracującego przedszkola do dnia 31 maja 2024 roku.
 3. Lista dzieci zakwalifikowanych do zajęć w okresie wakacji zostanie podana do publicznej wiadomości  w dniu 4 czerwca 2024 r.
 4. Dyrektor pracującego przedszkola zapoznaje rodziców dzieci innego przedszkola z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki do dnia rozpoczęcia zajęć w okresie wakacji.
 • 5.1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie regulowane są przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka przelewem na konto rachunku przedszkola pracującego w okresie wakacji. Opłaty pobierane będą z góry zgodnie
  z zasadą  wynikającą z:
 1. liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu realizowanych po podstawie programowej zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych i ewentualnie dopłat za każdą godzinę ponad zadeklarowaną oraz
 1. dziennej stawki żywieniowej.
 2. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie trwania miesiąca, rodzic/opiekun prawny dziecka wnosi opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 proporcjonalnie od dnia przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 • 6.1. Dyrektor przedszkola pracującego w okresie wakacyjnym zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom/prawnym opiekunom dzieci przyjętych na okres wakacyjny statut przedszkola.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na okres wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w pracującym przedszkolu.
 2. W czasie pracy w okresie wakacyjnym, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.
 3. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do przedszkoli.
 • 7.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte
  w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka w okresie wakacji 2024 – druk do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 2024

Dodaj komentarz