Wewnętrzne zasady i procedury obowiązujące w przedszkolu

Wewnętrzne zasady i procedury pracy obowiązujące
w Przedszkolu Miejskim nr 4 Fantazja  w Łukowie

 1. Placówka czynna będzie w godzinach 600– 1700. Dzieci będą przydzielone do stałych grup
 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się do godz. 830.
 3. Dzieci od chwili przyjścia przebywają wyznaczonych salach lub na wyznaczonej części placu zabaw.
 4. W grupach 3-4 latków odbywa się leżakowanie. Pościel dostarczamy w foliowym zamykanym worku. Pościel wydawana jest do prania raz w tygodniu.
 5. Rodzice podpisują oświadczenie, w którym potwierdzają zaznajomienie się z nowymi zasadami, świadomość zagrożenia zarażeniem koronowirusem, potwierdzają dobry stan zdrowia dziecka, zgodę na pomiar temperatury, podają telefony kontaktowe i zobowiązują się do jak najszybszego odebrania dziecka, które się źle poczuje.
 6. Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach 1430– 1700.
 7. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, będziemy to nadzorować. Wycieranie dłoni odbywa się przy użyciu ręczników papierowych. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych. Pracownicy mają zapewnione niezbędne środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 8. Dostawy towarów przyjmuje intendent na stanowisku specjalnie przygotowanym od zaplecza. Przed przekazaniem produktów do użytku lub umieszczeniem ich w lodówkach, dezynfekuje je odpowiednio do właściwości danego produktu (mycie, sparzanie itp.) Do pionu kuchennego trafiają tylko produkty odpowiednio zdezynfekowane.
 9. Pracownicy kuchni, pracują w zamkniętym pionie kuchennym i mają kontakt z resztą przedszkola przez okienka podawcze. Drzwi do pomieszczeń kuchni pozostają zamknięte, a pracownicy kuchni wchodzą i wychodzą wejściem do zaplecza. Do pionu kuchennego wchodzi intendent przez wejście od zaplecza, z zachowaniem środków ostrożności.
 10. W ciągu dnia drzwi wejściowe do przedszkola będą zamknięte przez cały czas . Aby dostać się do przedszkola należy dzwonić dzwonkiem przy wejściu.
 11. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu brama wjazdowa pozostaje zamknięta. Otwierana będzie dla dostawców lub wjeżdżających rodziców. W godzinach 830-1430 furtki pozostają zamknięte.
 12. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie lub za pomocą

zwyczajowo przyjętej drogi kontaktu zdalnego, np. e-mail grupowy, indywidualny, sms,

Messenger i inne ustalone z nauczycielem.

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola

 1. W przedszkolu zorganizowane są w szatni miejsca dla poszczególnych grup.
 2. W szatni może przebywać tylko dwoje rodziców  z dzieckiem z danej grupy.
 3. W placówce przebywają  wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.
 4. Rodzic przyprowadza dziecko w maseczce i rękawiczkach, a następnie dzwoni dzwonkiem (przycisk po prawej stronie drzwi), wzywając w ten sposób dyżurującego pracownika, który wpuszcza rodzica szatni, mierzy dziecku temperaturę za pomocą bezdotykowego termometru, pokazuje wynik rodzicowi. Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi powyżej 37 st. – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
  Rodzic dezynfekuje ręce, wchodzi do tymczasowej szatni, gdzie przebiera dziecko.
  Po krótkim pożegnaniu rodzic wychodzi, a dyżurujący pracownik odprowadza dziecko pod drzwi właściwej sali, sygnalizuje swoje przyjście, dziecko jest wprowadzane do swojej sali.
 5. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki. Rodzic dzwoni do przedszkola, dyżurujący pracownik za pomocą radiowęzła woła dziecko, wpuszcza rodzica do placówki. Rodzic, po dezynfekcji rąk, idzie do szatni. Istnieje możliwość telefonicznej informacji o  planowanym wcześniejszym odbiorze dziecka z placówki pod numerem telefonu 25 798 32 21.
 6. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie lub odbiór dziecka z placówki przed przedszkolem wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5 m – 2 m od innych dzieci i rodziców. Oczekujący nie tłoczą się przed wejściem, nie pozwalają dzieciom na wbieganie na plac przedszkolny. Rodzic może wejść do przedszkola dopiero,
  kiedy nie przebywa w nim inna określona liczba rodziców z danej grupy.
 7. Dzieci, które ukończyły 4 lata przyprowadzane są do przedszkola w maseczce,
  w maseczce także wychodzą z placówki do domu. Rodzice zapewniają czystą maskę dziecku, inną niż ta, w której przyszło do placówki.
 8. Maseczki i rękawiczki, których używają rodzice i dzieci są przez rodziców zabierane ze sobą.
 9. Ze względu na fakt, iż dzieci będą spędzać czas na dworze, rodzice zapewniają odpowiedni ubiór dziecku, ewentualnie nakrycie głowy, dodatkową parę butów
  lub buty nieprzemakalne, ponieważ w godzinach przedpołudniowych na trawie może być jeszcze rosa.
 10. Wszelkie ubrania, obuwie zamienne, chusteczki, bieliznę rodzice dostarczają  i przekazują osobie dyżurującej przy drzwiach w opisanej foliowej torbie.
  Na co dzień nie będziemy przyjmować paczek z domu. Jeśli zajdzie taka konieczność, pracownik przedszkola zdezynfekuje foliową torbę i dopiero wtedy może być ona wniesiona do przedszkola.
 11. Obowiązuje zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki, pluszaków
  i innych zabawek oraz rzeczy, które dzieci do tej pory przynosiły ze sobą (np. napoje, słodycze, itp.).

 

Procedury dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu

 1. Po przyjściu do przedszkola dziecko zostawia ubranie w szatni i z opiekunem przechodzi do wyznaczonej sali.
 2. Po wejściu do sali dziecko pod okiem opiekuna myje dokładnie ręce wodą z mydłem.
 3. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody oraz odbywa się tak często, jak to jest potrzebne. Opiekunowie nadzorują dokładne mycie i wycieranie rąk.
 4. Nauczyciel wyznacza teren do zabawy i informuje dziecko o zasadach panujących
  w przedszkolu, przyczynach takiego stanu rzeczy, sposobach zachowania
  się w różnych sytuacjach.
 5. Bez względu na odczucia rodziców, zgodnie z zaleceniami GIS- wietrzenie sal odbywa się co godzina lub nawet częściej. Jeżeli temperatura pozwoli okna będą
  jak najczęściej otwierane.
 6. Część dnia (w zależności od warunków pogodowych i możliwości organizacyjnych) dzieci i opiekunowie spędzać będą czas na zewnątrz (wyłącznie w ogrodzie, wyjścia poza teren placówki są zabronione).
 7. W ogrodzie dzieci korzystają z zabawek i urządzeń uprzednio odkażonych przez konserwatora. Jeżeli urządzenie nie możne być odkażone z jakiś powodów,
  musi zostać wyłączone z użytkowania poprzez oznaczenie taśmą.
 8. Odkażanie w salach w ciągu dnia następuje po wyjściu dzieci do ogrodu przy pomocy ciepłej wody i środka dezynfekującego.
 9. Podczas nieobecności dzieci w sali wszystkie powierzchnie płaskie, klamki, zabawki muszą być kilka razy dziennie odkażane środkami dezynfekującymi na bazie alkoholu.
 10. Odkażanie powinno być odnotowane w arkuszu przygotowanym przez dyrektora.
 11. W łazienkach dzieci musi być przeprowadzona częsta dezynfekcja sedesów
  i umywalek, należy dbać, aby zawsze był zapas mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego i chusteczek higienicznych.
 12. Na koniec dnia po opuszczeniu sali przez dzieci i nauczyciela wyznaczona woźna oddziałowa przeciera na mokro podłogi, blaty oraz przeprowadza dezynfekcję.

 

Posiłki

 1. Posiłki w przedszkolu zapewniać będzie kuchnia przedszkolna. Będą to jak do tej pory 3 posiłki. Pory nie ulegną zmianie

2.Spożywanie posiłków odbywać się będzie na talerzach ceramicznych,
nie na jednorazowych opakowaniach. Nie będziemy używać jednorazowych sztućców. Naczynia będą tak jak do tej pory myte i wyparzane w zmywarce.

 

Sytuacje szczególne, w tym kwarantanna

 1. W przypadku zachorowania na COVID- 19, informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, a wszystkie dzieci i ich rodziny oraz pracownicy wraz z rodzinami podlegają kwarantannie
 2. Jeżeli podczas dziennego mierzenia temperatury, okaże się, że u dziecka lub pracownika występuję podwyższona temperatura wówczas dziecko/ osoba izolowane są od reszty grupy. Wykonywany jest telefon do rodzica, a rodzic ma obowiązek odebrania dziecka w ciągu 40 minut.
 3. Placówka zostaje zamknięta, a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną.
 4. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu.

 

Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

 

 

 

 

Dodaj komentarz