PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY, OPIEKI, ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR  4 FANTAZJA W ŁUKOWIE W OKRESIE PANDEMII COVID – 19”

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY, OPIEKI,

ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR  4 FANTAZJA W ŁUKOWIE
W OKRESIE PANDEMII COVID – 19”

Na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Postanowienia ogólne

Dokumentacja procedury organizacji pracy, opieki, zasad bezpieczeństwa i higieny w Przedszkolu Miejskim nr 4 Fantazja  w Łukowie w okresie pandemii Covid – 19”:

 1. Dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, dzieci oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki, osoby trzecie przebywające na terenie przedszkola.
 2. Ilekroć mowa w procedurze o przedszkolu lub placówce, należy przez to rozumieć Przedszkolu Miejskim nr 4 Fantazja w Łukowie.
 3. Ilekroć mowa w procedurze o rodzicach, należy przez to także rozumieć opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru i przyprowadzające dzieci do przedszkola.
 4. Celem procedury jest:
  • Wskazanie właściwego postępowania w zakresie funkcjonowania, organizacji, opieki i bezpieczeństwa w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego,
  • Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub wystąpienia choroby COVID – 19 przebywających w przedszkolu dzieci, rodziców
   oraz pracowników przedszkola.
 5. Procedura określa organizację, zasady, obowiązki, które minimalizują możliwość zakażeń.

Rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola w czasie pandemii zobowiązany jest wypełnić oświadczenie rodziców /opiekunów  prawnych dziecka dla Przedszkolu Miejskim nr 4 Fantazja  w Łukowie  stanowiące załącznik do procedury.

 

Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym

 1. Przedszkole w czasie pandemii pracuje w oparciu o aktualizowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Dzieci w przedszkolu podzielone są na grupy wiekowe, których liczebność wynika z przeliczenia powierzchni każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci względem powierzchni przypadających na jedno dziecko zgodnie z wytycznymi GIS.
 3. Ewentualne ograniczenie liczebności grup może nastąpić:
  • W przypadku aktualizacji przepisów lub wprowadzeniem obostrzeń związanych z funkcjonowaniem w strefie żółtej lub czerwonej,
  • W sytuacji określonej w pkt. 1 z pierwszeństwa w przyjęciu korzystają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 4. Placówka jest czynna w godzinach 600– 1700. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się do godz. 830.
 5. W miarę możliwości organizacyjnych, poszczególne grupy dzieci powinny przebywać w jednej, wyznaczonej sali pod opieką stałych opiekunów.
 6. Dopuszcza się możliwość połączenia grup dzieci podczas dyżuru porannego i popołudniowego.
 7. Zmiana nauczyciela może nastąpić w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika lub nagłego zdarzenia powodującego konieczność zastępstwa.
 8. Z sal pobytu dzieci zostały usunięte zabawki i inne przedmioty trudne do codziennej dezynfekcji.
 9. Osoby pracujące w przedszkolu zachowują dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni placówki minimum 1,5 m.
 10. Przebywanie osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rak, osoby zdrowe)
 11. Organizacja zajęć otwartych jest zawieszona do odwołania.
 12. Leżakowanie dzieci odbywa się z zachowaniem dystansu między leżakami . Każde dziecko ma na stałe przypisany leżak. Pościel oddaje się do prania raz w tygodniu. Przy zmianie pościeli leżaki są myte i dezynfekowane.
 13. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, będziemy to nadzorować. Wycieranie dłoni odbywa się przy użyciu ręczników papierowych. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych. Pracownicy mają zapewnione niezbędne środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. Dzieciom bezwzględnie nie należy dezynfekować rąk płynem do dezynfekcji.
 14. Poszczególne grupy dzieci korzystają z placu zabaw w różnych godzinach
  po uprzedniej dezynfekcji urządzeń.
 15. W przedszkolu zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji osób z objawami chorobowymi wskazującymi na możliwość zakażenia.

Obowiązki rodziców związane z przyprowadzaniem, odbieraniem i pobytem dziecka w przedszkolu

 1. W przedszkolu zorganizowane są w szatni miejsca dla poszczególnych grup
 2. W szatni może przebywać tylko dwoje rodziców  z dzieckiem z danej grupy. Następny rodzic z dzieckiem powinien oczekiwać w holu lub przed wejściem do przedszkola.
 3. Rodzice w przestrzeni wspólnej przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra
 4. Osoby dorosłe muszą mieć założone maseczki.
 5. Przy wejściu do przedszkola osoby dorosłe powinny zdezynfekować ręce.
 6. Dzieci mają mierzone temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 7. Rodzic powinien poinformować opiekuna o zmianach w stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka. W przypadku podwyższonej temp. (powyżej 37º C), kataru, kaszlu, duszności, wymiotów, luźnych stolców, zmian skórnych, zaczerwienionych oczu dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 8. Rodzic jest zobowiązany przyprowadzić dziecko do godziny 8.30. Odbiór dzieci odbywa się  w godzinach 1430– 1700.  Istnieje możliwość telefonicznej informacji o  planowanym wcześniejszym odbiorze dziecka z placówki pod numerem telefonu 25 798 32 21.
 9. Rodzic przekazuje dziecko opiekunowi starając się zachować dystans 1,5 metra.
 10. Dzieci nie mogą przynosić żadnych zabawek, poduszek itp.
 11. Dziecko może przyprowadzać i odbierać tylko 1 osoba dorosła.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na izolacji, kwarantanny lub osoba, u której występują objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem Covid – 19 nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 13. Wszelkie informacje dotyczące dziecka rodzice mogą uzyskać podczas wydawania dziecka, lecz ze względu na konieczność oczekiwania rodziców na wejście do przedszkola sprawniejsze będzie korzystanie z drogi telefonicznej.
 14. Ze względu na fakt, iż dzieci będą spędzać czas na dworze, rodzice zapewniają odpowiedni ubiór dziecku, ewentualnie nakrycie głowy, dodatkową parę butów
  lub buty nieprzemakalne, ponieważ w godzinach przedpołudniowych na trawie może być jeszcze rosa.
 15. Wszelkie ubrania, obuwie zamienne, chusteczki, bieliznę rodzice dostarczają  i w opisanej foliowej torbie i zostawiają w półce w szatni.
 16. Rodzic zobowiązany jest do aktualizacji numerów telefonów kontaktowych w celu szybkiej komunikacji w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów.
 17. Rodzic zobowiązany jest do odbierania telefonów z przedszkola i niezwłocznego reagowania na każde wezwanie z przedszkola.

Procedury dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu

 1. Po przyjściu do przedszkola dziecko zostawia ubranie w szatni i z opiekunem przechodzi do wyznaczonej sali.
 2. Po wejściu do sali dziecko pod okiem nauczyciela myje dokładnie ręce wodą z mydłem.
 3. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody oraz odbywa się tak często, jak to jest potrzebne. Opiekunowie nadzorują dokładne mycie i wycieranie rąk.
 4. Nauczyciel wyznacza teren do zabawy i informuje dziecko o zasadach panujących
  w przedszkolu, przyczynach takiego stanu rzeczy, sposobach zachowania
  się w różnych sytuacjach.
 5. Bez względu na odczucia rodziców, zgodnie z zaleceniami GIS- wietrzenie sal odbywa się co godzina lub nawet częściej. Jeżeli temperatura pozwoli okna będą
  jak najczęściej otwierane.
 6. Część dnia (w zależności od warunków pogodowych i możliwości organizacyjnych) dzieci i opiekunowie spędzać będą czas na zewnątrz )
 7. W ogrodzie dzieci korzystają z zabawek i urządzeń uprzednio odkażonych przez konserwatora. Jeżeli urządzenie nie możne być odkażone z jakiś powodów,
  musi zostać wyłączone z użytkowania poprzez oznaczenie taśmą.
 8. Odkażanie w salach w ciągu dnia następuje po wyjściu dzieci do ogrodu przy pomocy ciepłej wody i środka dezynfekującego.
 9. Na koniec dnia po opuszczeniu sali przez dzieci i nauczyciela wyznaczona woźna oddziałowa przeciera na mokro podłogi, blaty oraz przeprowadza dezynfekcję.

Postępowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka zostaje ono odizolowane od reszty grupy w wyznaczonym miejscu.
 2. Niepokojące objawy to:
 • temperatura ciała powyżej 37 C
 • katar
 • kaszel
 • duszności
 • wysypka
 • zaczerwienienie oczu
 1. Niezwłocznie powiadamia się telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka.
 2. Dziecko chore jest obserwowane, monitorowana jest temperatura, w razie wystąpienia nasilonych duszności lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka należy niezwłocznie zadzwonić pod numer 999 lub 112.
 3. Rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko w najkrótszym możliwym czasie
 4. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. Do momentu przybycia rodzica/opiekuna prawnego dziecko zostaje pod opieką jednej i tej samej osoby
 6. Gdy lekarz stwierdzi, że podejrzewa zakażenie koronawirusem u dziecka, rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przedszkole. W razie otrzymania takiego zgłoszenia dyrektor placówki w trybie natychmiastowym kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Dalsze postępowanie zależy od zaleceń Stacji.
 7. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko z wyżej wymienionymi objawami należy poddać dezynfekcji.
 8. Rodzic/opiekun przedstawia zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie.

Organizacja żywienia i obowiązki pracowników kuchni.

 1. Posiłki w przedszkolu zapewniać będzie kuchnia przedszkolna.
 2. Spożywanie posiłków odbywa się na talerzach ceramicznych,
  Naczynia będą myte i wyparzane w zmywarce
 3. Dostawy towarów przyjmuje intendent na stanowisku specjalnie przygotowanym
  od zaplecza. Przed przekazaniem produktów do użytku lub umieszczeniem ich
  w lodówkach, dezynfekuje je odpowiednio do właściwości danego produktu ( mycie, sparzanie itp.) Do pionu kuchennego trafiają tylko produkty odpowiednio zdezynfekowane.
 4. Dostawcy żywności muszą mieć założone maseczki i rękawiczki jednorazowe.
 5. Należy zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m w kontaktach z dostawcami żywności i ograniczyć do niezbędnego minimum ich przebywanie na terenie placówki.
 6. Posiłki dla dzieci rozdzielane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych zasad higieny
 7. Pracownicy kuchni, pracują w zamkniętym pionie kuchennym i mają kontakt z resztą przedszkola przez okienka podawcze. Drzwi do pomieszczeń kuchni pozostają zamknięte, a pracownicy kuchni wchodzą i wychodzą wejściem do zaplecza. Do pionu kuchennego wchodzi intendent przez wejście od zaplecza, z zachowaniem środków ostrożności.
 8. Należy często myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je przed kontaktem z żywnością. Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność mycia rąk po dotykaniu przedmiotów codziennego użytku np. telefonów, torebek oraz tzw. stref dotykowych tj. klamki, uchwyty, kurki, wyłączniki światła.
 9. W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem żywności można stosować rękawice jednorazowego użytku. W razie zastosowania rękawic jednorazowych:
 • przed oraz po ich użytkowaniu należy dokładnie umyć ręce
 • rękawice mogą zostać zastosowane tylko raz, należy dokonywać wymiany rękawic pomiędzy kolejnymi zadaniami, np. po dotknięciu surowego mięsa, drobiu, ryb, jaj, przed dotykiem żywności gotowej do spożycia, po opróżnieniu pojemników na odpady, po zakończeniu czyszczenia, po kontakcie z banknotami, itp.

Obowiązki dyrektora

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od wykonywania pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 2. Od momentu zaobserwowania niepokojących objawów pracownik zostaje odizolowany w pomieszczeniu do tego przeznaczonym wyłączonym na ten czas z użytkowania.
 3. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 4. Dyrektor zapewnia odpowiednią ilość środków czystości, dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej oraz prowadzi nadzór nad całością postępowania przeciwepidemicznego.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia Covid – 19 na terenie placówki stosuje się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego

Obowiązki pracowników

 1. Każdy pracownik przedszkola:

1) Zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury

2) Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3) W przypadku wystąpienia objawów chorobowych mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem nie należy przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

4) Bezwzględnie stosuje się do obowiązujących zasad mycia i dezynfekcji rąk.

5) W czasie wykonywania swoich obowiązków zachowuje co najmniej 1,5 m dystansu względem innych pracowników i rodziców dzieci.

6) Informuje dyrektora o wszelkich objawach chorobowych zauważonych u siebie lub dzieci.

7) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stawisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

8) Przy wykonywaniu czynności higienicznych u dzieci należy zakładać jednorazowe rękawiczki. Jeżeli istnieje zagrożenie pobrudzenia ubrania należy założyć fartuch jednorazowy. Po zdjęciu rękawiczek należy umyć i zdezynfekować ręce.

9) Pracownicy obsługi monitorują stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci na salach (korzystania ze zdezynfekowanych zabawek, stolików, prawidłowego podawania posiłków).

10) Pracownicy obsługi  wykonują codzienne prace porządkowe w pomieszczeniach przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem zasad dezynfekcji;

11) Dezynfekują toalety, zabawki, powierzchnie dotykowe: klamki, wyłączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików i dokonuje potwierdzenia wykonach czynności na karcie monitoringu codziennych prac porządkowych.

12) W łazienkach dzieci musi być przeprowadzona częsta dezynfekcja sedesów
i umywalek, należy dbać, aby zawsze był zapas mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego i chusteczek higienicznych.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura obowiązuje do odwołania.
 2. Załącznik do procedury stanowi oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka dla Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja  w Łukowie.

 

 

 

Dodaj komentarz