piątek 24.04 Wiem jak chronić moją planetę

1. Przygotuj wygodny strój i ćwiczmy razem.

1. „Witamy się” – powitanie z mamą, siostrą, bratem: dłońmi, ramionami, stopami, kolanami, pośladkami itp.
2. Leżenie na brzuchu z rękami pod głową, rozprostowanie rąk i uniesienie ich wraz ze złączonymi nogami nad podłogę.
3. „Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” mocno w podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy. Następnie wykonujemy „koci grzbiet” górny odcinek kręgosłupa „wypychamy” w górę, głowę chowamy między ramionami.
4. „Koniki” – bieg po obwodzie koła (uderzanie piętami o pośladki).
5. „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, wyprost, skłon do lewej nogi, wyprost. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy.
7. „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego w kierunku rozłożonego na podłodze woreczka, tak aby dotknąć czołem podłogi.
8. „Zwierzęta do stodoły” – naśladuj chód wybranych przez siebie zwierząt z wiejskiego podwórka (króliki – skaczą obunóż, krowy – czworakują, kaczki – maszerują na ugiętych nogach, konie – podnoszą wysoko nogi). Gdy chcesz odpocząć usiądź w siadzie skrzyżnym. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy
2. Co zagraża naszej planecie. Wysłuchaj piosenki „Nasza planeta”
3. Słuchanie wiersza D. Klimkiewicz, W Drabik „Co to jest ekologia?” – posłuchajcie wiersza, starajcie się zapamiętać wszystkie słowa, których znaczenia nie rozumiecie.
Ekologia” – mądre słowo,
a co znaczy – powiedz, sowo?
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
– powiedziała mądra sowa….
4. Czy już wiecie? Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”? Czy ty chciałbyś też zostać ekologiem?
Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, proponuję zabawę rytmiczną. Dzieci mogą wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:
To na-u-ka o zwie-rza-kach,
la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.
Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,
o wza-jem-nych po-wią-za-niach
mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko
to jest na-sze śro-do-wis-ko.
 5. „Mniej czy więcej?” – zabawa matematyczna. Przygotujcie dwie szarfy i wysłuchajcie opowieści:
W pewnej sali stały dwa kosze na śmieci (2 szarfy). W jednym z nich leżały trzy butelki (włóż 3 puste butelki do jednej szarfy), w drugim pięć butelek (włóż 5 pustych butelek do drugiej szarfy). W którym koszu było więcej butelek?
Wielka szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak myślicie, w którą stronę się otworzy? Znak > z dwóch pasków papieru. Kolejnym krokiem jest ilustrowanie zadania cyframi zamiast przedmiotów. 5>3
6. Roześmiana logopedia „Baw się słowami razem z nami” – głoska „sz”
Edyta Czerska

Dodaj komentarz