Opłata za przedszkole

Szanowni Państwo

Rodzice /opiekunowie prawni dzieci uczęszczający do Przedszkola Miejskiego nr 4 Fantazja w Łukowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 wyrażają wolę uiszczania opłat z pobyt dzieci w przedszkolu   w formie przelewu na konto naszej placówki.,  proszenie są o pobranie, wypełnienie i przyniesienie oświadczenia do nauczyciela z danej grupy .

Załącznik do pobrania: oplata-za-pobyt-w-przedszkolu-2023-2024

Informację o miesięcznej kwocie za pobyt dziecka w przedszkolu otrzymają Państwo od intendenta. W tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz 2 rodzaje opłatopłata za wyżywienie – konkretna kwota; opłata za świadczenie przedszkolne – konkretna kwota. Konieczne jest wpłacenie na konto dokładnie takiej kwoty, jaka jest naliczona (ani mniej, ani więcej).

Wypełnione oświadczenia prosimy przekazać do 8.09.2023 r.

INFORMACJA

W związku z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz maksymalnej wysokości opłaty, po waloryzacji ( M. P. z 2022 r. poz. 613) Rada Ministra uchwala, co następuje:

  1. Przedszkole publiczne i odziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Miasto Łuków zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
  2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania z nauczania, wychowania i opieki przekraczający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,30zł
  3. Rodzice dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący.
  4. Zwalnia się z opłaty określonej w 2 ust. 1 dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu Ilość godzin przekraczających 5 godzin zwolnionych z opłaty Miesięczna opłata w zł wrzesień 2023 r.

(20 dni) w zł

6 godzin 1 godzina 26,00
7 godzin 2 godziny 52,00
8 godzin 3 godziny 78,00
9 godzin 4 godziny 104,00
10 godzin

11 godzin

              5 godzin

6 godzin

130,00

156,00

  1. Koszty wyżywienia zgodnie z obowiązującą stawką ustaloną w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.