Ogólnopolski projekt „Przedszkolaków podróże małe i duże”

Ogólnopolski projekt „Przedszkolaków podróże małe i duże” c.d.

(szczególnie zachęcamy dzieci i rodziców, którzy nie mieli możliwości w ubiegłym roku wziąć czynnego udziału w projekcie)

Z działalnością wychowawczą i dydaktyczną przedszkola nierozerwalnie związane jest rozbudzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie tradycji. Treści te niosą ze sobą wiele wartości ważnych dla życia i kształtowania osobowości dziecka oraz rozwijania postaw młodych ludzi. Patriotyzm to dziś na powrót ważna sprawa, szczególnie z okazji obchodzonej niedawno 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Projekt ,,Przedszkolaków podróże małe i duże” ma za zadanie umacniać więź ze swoją ,,małą ojczyzną” i całym narodem.

Projekt jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Cele ogólne :

 • Kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i

tradycje Polski.

 • Kształtowanie tożsamości narodowej.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie miast i zabytków Polski.
 • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski.
 • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków.
 • Umacnianie więzi rodzinnych.

TERMIN PROJEKTU:

październik 2020r. – czerwiec 2021r.

UCZESTNICY:

Dzieci i rodzice

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Termin

Realizacja projektu odbywa się według harmonogramu.

 1. Wybór miejscowości

Rodzic z dzieckiem wybierają miejscowość do prezentacji .

 1. Zapoznanie się z tradycjami, zwyczajami, obrzędami ludowymi z wybranego regionów Polski

Rodzic przekazuje dziecku informacje nt. wybranego regionu, pokazuje ilustracje, zdjęcia, zapoznaje je z tradycjami, legendami , ciekawostkami. Może wykorzystać do tego celu albumy, atlasy, książki, widokówki, informacje zawarte w internecie, własne doświadczenie lub zorganizować wspólną wycieczkę.

 1. Zebranie najważniejszych i najciekawszych informacji

Rodzic i dziecko ustalają które informacje, w jakiej formie i przy użyciu jakich środków (notatka, zdjęcia, samodzielne opowiadanie) będą przekazane innym dzieciom podczas prezentacji on-line w przedszkolu.

 1. Wykonanie rysunku nt. wybranego miejsca.

Dziecko wykonuje rysunek związany z wybranym miejscem (charakterystyczna budowla, symbol itp.)

 1. Prezentacja

Rodzic wysyła na pocztę grupową przygotowane informacje, zdjęcia, rysunki.

Dziecko przy pomocy nauczyciela w oparciu o przygotowane materiały prezentuje dzieciom zdobyte informacje nt. wybranego z rodzicem regionu. Wykorzystuje do tego celu mapę.

 

Dodaj komentarz