Konkurs pt. „Przyjacielska kartka”

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
ogłasza ogólnopolski konkurs
pt.
„Przyjacielska kartka”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni, twórczości i kreatywności
 • Uwrażliwienie na problemy innych
 • Kształtowanie umiejętności empatycznego spojrzenia na drugiego człowieka
 • Wdrażanie do pomagania innym

Regulamin :

 

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 lat.
 2. Format prac A5
 3. Technika wykonania pracy dowolna, bez materiałów sypkich.
 4. Termin składania prac upływa 03.2019 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 03.2019 r.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej bliżej przedszkola http://blizejprzedszkola.pl/  oraz stronie internetowej przedszkola https://www.fantazjalukow.pl/
 7. Jury powołane przez organizatora oceni prace i wyłoni zwycięzców.
 8. Kryteria oceny prac:

–  samodzielność wykonania

–  kreatywność

–  estetyka wykonania.

 1. Przewidziane są nagrody za pierwsze trzy miejsca. Dyplomy dla uczestników i  nauczycieli zostaną przesłane na adres e- mail placówki.
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów  — prosimy o załączenie pisemnej zgody uczestnika i opiekuna.
 • Prace należy przesyłać na adres: Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja
  os Klimeckiego 14       21 – 400 Łuków
 • Każda praca powinna być opisana :

–  imię i nazwisko autora,
– wiek dziecka,
– imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana  praca                                                                                    – adres, telefon oraz e – mail placówki

 • Prace przechodzą na własność organizatora
 • Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1). W przypadku jej braku prace nie będą oceniane.
 • Wszystkie kartki zostaną przekazane chorym dzieciom
 • Konkurs jest elementem Międzynarodowego Projektu „Superhero Team”
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Organizator:

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
Klimeckiego 14   21-400 Łuków

Kontakt:

Telefon:  25 7983221

e-mail: p4@um.lukow.pl

Koordynatorzy  konkursu: Joanna Plewka, Monika Zarzycka, Agata

 

Załącznik 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (tj. imię i nazwisko, wiek)  mojego dziecka …………………………………………………………… w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Przyjacielska kartka” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja       w Łukowie w zakresie umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki oraz stronie blizejprzedszkola.pl, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania jej zdjęć w  materiałach związanych z konkursem  i wystawą.

……………………….……………………………………………

(data, podpis rodzica /opiekuna

 

 

Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki przesłane pocztą.
4. Nauczycieli chcących otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie prosimy  o wypisanie adresu E-mail.

 

Dodaj komentarz